Regulamentul campaniei promoţionale “Marea Revizie de toamnă”

Organizata de Premium Lubricants S.A.
(perioada: octombrie – decembrie 2020)

Art. 1 – Organizatorul

1.1 Organizatorul campaniei promotionale cu premii “Marea Revizie de toamna” (denumita in continuare “Promotia“) este Premium Lubricants S.A., societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul în Bucuresti, Calea Floreasca nr. 169A, cladirea A, Etaj 7, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/5090/1999, cod fiscal RO 11826513, cont bancar RO85 RZBR 0000 0600 1986 9022, deschis la Raiffeisen Bank, reprezentată legal prin Valentin Ionescu in calitate de Director (denumita in continuare “Organizatorul“).

Promotia se deruleaza cu ajutorul agentiei EUROPEAN PROJECT CONSULT ACTIV SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Elev Stefan Stefanescu nr. 70, Sector 2, cod fiscal 29233403, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/12353/2011 (denumita in continuare “Agentia“).

Pe perioada Promotiei, Agentia va desfasura urmatoarele servicii:

 • va contacta castigatorii pentru validarea si colectarea datelor in vederea livrarii premiilor;
 • la data acordarii premiilor, va legitima castigatorii si va intocmi un proces verbal de predare-primire a premiilor, Organizatorul si Agentia fiind absolviti de orice raspundere ulterioara legata de premiul acordat castigatorului.

1.2 Promotia se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament (“Regulamentul“), care este obligatoriu pentru toti participantii.

1.3 Prin participarea la aceasta Promotie, se prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenelor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

Art. 2 – Durata si locul de desfasurare al Promotiei

2.1 Promotia este organizata si desfasurata pe intreg teritoriul Romaniei, pe site-ul Organizatorului, premium-lubricants.ro.

2.2 Promotia va incepe pe data de 09.10.2020, la ora 09:00 si va dura pana pe 15.12.2020, ora 23:59:59.

Art. 3 – Regulamentul oficial al Promotiei

3.1 Regulamentul oficial al Promotiei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga sa durata, in format electronic, prin accesarea pe site.

3.2 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Promotia poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Promotiei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe Facebook.com/PremiumLubricants cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile.

Art. 4 – Dreptul de participare

Se pot inscrie in vederea participarii la Promotie numai persoanele fizice (“Participanti”) cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani.

Nu pot participa la Promotie urmatoarele categorii de persoane:

 • anga­jatii si/sau colaboratorii companiei Premium Lubricants S.A. si ai distribuitorilor acesteia;
 • angajatii si/sau colaboratorii Agentiei;
 • angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Promotiei.

De asemenea, membrii familiilor angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Promotie.

Art. 5 – Premiile Promotiei si valoarea acestora

5.1 In cadrul Promotiei se vor acorda in total 30 de premii a cate 1 bidon de 4 litri ulei Havoline si 1 bidon de 1 litru de antigel Havoline, in valoare de 140 de lei fiecare premiu.

Premiile vor fi oferite in urma tragerii la sorti printr-un program electronic specializat, Random.org (dupa incheierea perioadei Promotiei mentionata la Art. 2 al prezentului Regulament), care va avea loc in data de 16.12.2020, la ora 15:00, urmand ca in data de 16.12.2020, la ora 18:00, numele castigatorilor sa fie facute publice.

La tragerea la sorti se vor selecta 30 de castigatori si 10 rezerve.

5.2 Valoarea totala a premiilor este de 4200 de lei (TVA inclus).

5.3 In cadrul Promotiei, un participant poate castiga un singur premiu, pe toata perioada Promotiei.

5.4 Daca Organizatorul nu decide in mod expres altfel, niciunul dintre premiile Promotiei nu poate fi inlocuit cu contravaloarea in bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu.

Art. 6 – Mecanismul desfasurarii Promotiei

6.1 Conditii privind inscrierea valabila in Promotie: pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Promotie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

 • Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;
 • Participantul trebuie sa identifice Indiciul Saptamanii, asa cum este mentionat in postarile de pe pagina de Facebook Premium Lubricants.
 • Participantul se va inscrie la Promotie exclusiv prin accesarea site-ului premium-lubricants.ro, sectiunea MAREA REVIZIE, unde va insera INDICIUL SAPTAMANII impreuna cu celelalte date solicitate de Organizator. Un participant se poate inregistra in mai multe saptamani, dar nu poate castiga mai multe premii in saptamani distincte. In cazul în care un Participant se inscrie de mai multe ori in aceeasi saptamana, Participantul va fi înregistrat în campanie o singura data.
 • Inscrierea se va face exclusiv in perioada Promotiei mentionata la Art. 6.2.1 de mai jos;
 • Participantul va folosi pentru inscriere un numar de telefon mobil valid, nume, prenume, localitate si adresa de email.

6.2 Modalitatile de inscriere in Promotie: Participantii se pot inscrie in Promotie oricand, incepand cu data de 09.10.2020, ora 09:00, pana la data de 15.12.2020 (ora 23:59:59).

Nu vor fi luate in considerare inscrierile facute in urmatoarele conditii:

 • Daca acestea sunt in afara perioadei Promotiei;
 • Daca Participantii nu indeplinesc conditiile stipulate mai sus;
 • Daca Participantii folosesc date incorecte la inscriere;
 • Daca acestea au fost efectuate prin tentative de frauda sau prin oricare alte modalitati si/sau echipamente electronice si/sau software decat cele indicate de catre Organizator, ori au fost efectuate cu nerespectarea oricareia dintre conditiile si termenele campaniei.
Art. 7 – Validarea castigatorilor si expedierea premiilor

7.1 Validarea castigatorilor

Ulterior desemnarii castigatorilor Promotiei, potrivit mecanismelor de selectie descrise mai sus si corespunzatoare fiecarui premiu in parte, Organizatorul va proceda la validarea castigatorilor, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor in Promotie, precum si modul de desfasurare a acesteia:

 • Participantul are dreptul de a se inscrie in Promotie, potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;
 • Inscrierea in Promotie sa se realizeze in perioada de inscriere prevazute la Art. 2 de mai sus;
 • Respectarea tuturor conditiilor de inscriere indicate la Art. 6.1 de mai sus;
 • In cazul in care castigatorul nu poate fi contactat, din motive independete de Organizator, in termen de 5 zile lucratoare de la anuntare lui, acesta va fi invalidat si se va trece la validarea rezervelor, care va fi facuta dupa acelasi procedeu;
 • In cazul in care Organizatorul nu primeste informatiile necesare de la participant, in momentul contactarii, acesta va fi invalidat;
 • In cazul in care niciuna dintre cele 10 rezerve nominalizate pentru premii nu poate fi validata, premiul va ramane in posesia organizatorului.

Castigatorii sunt top 3 persoane din fiecare saptamana de concurs, selectate prin tragere la sorti pe site-ul Random.org.

7.2 Publicarea castigatorilor

Anuntarea castigatorilor se va realiza prin publicarea pe website in termen de 1 zi calendaristica de la data incheierii procesului de validare a castigatorilor sub rezerva neintervenirii uneia dintre situatiile mentionate la Art. 7.1. de mai sus. Publicarea informatiilor de mai sus nu va fi de natura a crea niciun fel de obligatii, inclusiv de natura financiara, in sarcina Organizatorului, iar prin inscrierea la Promotie, participantii sunt de acord cu cele de mai sus.

Castigatorii vor fi contactati de Organizator printr-un mesaj privat trimis prin email.

Daca un participant care este desemnat potential castigator este considerat suspect sau ca a incercat sa fraudeze sistemul, poate fi supus unei verificari suplimentare de catre Organizator.

Participarea la Promotie implica acceptarea neconditionata, exclusiva si irevocabila a tuturor participantilor (indiferent de sex) declarati castigatori ca numele acestora sa poata fi facute publice si exploatate in orice scop, inclusiv publicitar, de catre Organizator, fara niciun fel de pretentii din partea participantilor.

Participantii care nu sunt declarati castigatori, prin simplul fapt al inscrierii in Promotie, renunta la a solicita Organizatorului vreo suma de bani sau vreo alta prestatie din partea Organizatorului.

7.3 Intrarea in posesia premiilor

Premiile vor disponibile spre ridicare la sediul Organizatorului si se vor face pe cheltuiala Castigatorului, ulterior incheierii procesului de validare a castigurilor, dar nu mai tarziu de 30 de zile lucratoare de la data la care identitatea castigatorilor a fost comunicata catre public pe site (sectiunea “Castigatori”).

Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza adresei de email incorecte sau incomplete.

Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire, nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

Art. 8 – Taxe si impozite

Organizatorul nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul este obligat sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat, conform Legii nr. 227/2015.

Art. 9 – Limitarea raspunderii

9.1 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Promotii.

9.2 Organizatorul Promotiei nu va avea nicio raspundere si nu va putea fi implicat in niciun litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra ambalajelor promotionale cat si in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceasta Promotie, exceptie facand cele prevazute de OG 99/2000 aprobata prin Legea 650/2002.

9.3 In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestei promotii, decizia Organizatorului este definitiva.

9.4 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

 • Inscrierea online pe un alt site decat premium-lubricants.ro, ce ar duce la neprimirea acestora de catre Organizator;
 • Nicio eroare in datele furnizate de catre castigatori. Acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare acesta nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator;
 • Imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit;
 • Intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia, de servicii postale etc.;
 • Erori cauzate de folosirea incorecta a dispozitivului personal de catre participant;
 • Defectiuni tenhice ale operatorului de internet;
 • Situatiile in care anumite persoane inscrise in Promotie sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la competitie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita.

Aceste circumstante se pot datora informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de internet si/sau functionarea defectuoasa a email-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme.

Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la Promotie. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea Promotiei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), castigurile obtinute in urma Promotiei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora.

Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al Promotiei sau a altor schimbari legate de desfasurarea Promotiei. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile Promotiei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Promotiei.

Art. 10 – Prelucrarea datelor cu caracter personal

10.1 Prin simpla participare la aceasta Promotie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament si inteleg ca in acest scop datele lor personale vor fi inscrise in baza de date a Organizatorului si vor fi prelucrate de Organizator in vederea organizarii Promotiei, deliberarii, validarii, anuntarii castigatorilor, atribuirii premiilor, precum si pentru indeplinirea obligatiilor financiar-contabile si fiscale, respectiv de arhivare ale Organizatorului si Agentiei.

10.2 Participantii la Promotie, in calitate de persoane vizate, au urmatoarele drepturi, conform legii aplicabile in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in special conform Regulamentului General privind Protectia Datelor nr. 679/2016, aplicabil de la 25 mai 2018 (in continuare “RGPD”), respectiv:

 • Dreptul la informare – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine informatii cu privire la identitatea operatorului, a scopului in care se face prelucrarea datelor, precum si orice alte informatii suplimentare impuse de lege;
 • Dreptul de acces la date – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in conditiile prevazute de lege, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre operatorul de date cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare;
 • Dreptul la rectificare – dreptul de a obtine rectificarea datelor inexacte, precum si completarea datelor incomplete;
 • Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”);
 • Dreptul de opozitie – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare;
 • Dreptul de a se adresa justitiei sau Autoritatii de supraveghere competente – potrivit caruia persoana vizata se poate adresa justitiei sau Autoritatii de supraveghere a protectiei datelor pentru apararea oricaror drepturi garantate de RGPD, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;
 • Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre Organizator catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite condițiile prevazute de lege;
 • Dreptul de a isi retrage consimtamantul atunci cand exista o prelucrare care se bazeaza pe acesta.

10.3 In masura in care participantul a consimtit la primirea de la Organizator, in viitor, a informatiilor privind produsele si initiativele Organizatorului, exprimandu-si acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru activitati de tip marketing direct, aceste date vor fi prelucrate de Organizator pana la exercitarea dreptului de opozitie de catre acestia sau la retragerea acordului exprimat anterior. Retragerea consimtamantului conform prezentului paragraf va produce efecte pentru viitor si nu va afecta legalitatea prelucrarilor realizate anterior retragerii.

10.4 Datele personale ale participantilor sunt prelucrate in temeiul relatiei contractuale ce este stabilita prin acceptarea Regulamentului Campaniei, in scopul desfasurarii Campaniei, validarii castigatorilor, atribuirii premiilor, anuntarii publice a castigatorilor, gestionarii plangerilor/cererilor participantilor. Anuntarea publica a castigatorilor premiilor prin tragere la sorti se va realiza in temeiul obligatiei legale care incumba Organizatorului potrivit legislatiei in domeniul comercializarii produselor si serviciilor de piata. De asemenea, datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei sunt prelucrate si in scopul respectarii prevederilor legislatiei financiar-contabile si fiscale, in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, precum si de arhivare. In alte situatii, cum ar fi exercitarea, apararea, constatarea drepturilor Organizatorului sau gestionarea cererilor primite din partea altor persoane decat participantii in legatura cu derularea Campaniei, Organizatorul ar putea prelucra datele in temeiul interesului sau legitim.

10.5 Organizatorul va prelucra datele personale ale participantilor pentru desemnarea castigatorilor, prin tragere la sorti electronica, pe baza unui program cu distributie aleatorie, respectiv prin mijloace electronice de prelucrare a datelor personale fara interventie umana.

Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Promotii vor putea fi dezvaluite de Organizator autoritatilor competente in cazurile in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare, precum si publicului (in cazul castigatorilor).

10.6 Datele cu caracter personal colectate vor fi stocate atat pe durata desfasurarii Promotiei, cat si ulterior incheierii acesteia pe perioada necesara pastrarii datelor conform prevederilor legale in vigoare in materie financiar-contabila si fiscala, legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal, precum si in materia arhivarii.

Pentru exercitarea drepturilor prevăzute de RGPD descrise mai sus, precum si pentru orice informatii privind prelucrarea datelor, participantii vor putea trimite Organizatorului cererile formulate cu privire la datele lor cu caracter personal la adresa Organizatorului Premium Lubricants S.A. – Calea Floreasca nr. 169A, cladirea A, etaj 7, Sector 1, Bucuresti sau la adresa de email: office@premium-lubricants.ro.

10.7 Dupa solutionarea eventualelor cereri, reclamatii, in masura in care acestea sunt intemeiate, datele personale colectate vor fi distruse si nu vor fi prelucrate in niciun mod, cu exceptia cazului in care prelucrarea este impusa de obligatiile legale ce revin Organizatorului sau atunci cand exista un interes legitim sau un alt temei potrivit legii aplicabile pentru a stoca in continuare aceste date (de exemplu pentru apararea unui drept in instanta, pentru indeplinirea unei obligatii de pastrare sau arhivare). Datele castigatorului se vor pastra in contabilitatea Organizatorului, conform legislatiei financiar-contabile.

10.8 Datele personale ale participantilor (nume, prenume, adresa de email, semnatura, precum si orice alte date cu caracter personal furnizate de participanti, in cadrul Campaniei) sunt colectate cu respectarea dispozitiilor legale.

10.9 Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor cu caracter personal si sa aplice masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea acestor date impotriva pierderii, distrugerii accidentale sau ilegale, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei forme de prelucrare ilegala. Participantii la aceasta promotie declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament, pe care le-au citit si le-au inteles integral, in special ca au citit prezenta sectiune privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Art. 11 – Incetarea / Intreruperea Promotiei. Forta majora si cazul fortuit

11.1 Promotia poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora sau caz fortuit in acord cu prevederile Noului Cod Civil, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Promotiei.

11.2 Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

Art. 12 – Imposibilitatea ridicarii premiilor

In cazul in care oricare dintre castigatorii Promotiei se afla in imposibilitate de a se deplasa, predarea premiului se va face unei persoane imputernicite prin procura notariala speciala pentru acest lucru. Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectivei persoane imputernicite prin procura notariala, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de aceasta.

Art. 13 – Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Promotiei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.

Eventualele reclamatii legate de derularea Promotiei se pot trimite pe adresa Agentiei in termen de maxim 15 zile calendaristice de la terminarea campaniei. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

Art. 14 – Alte clauze

Deciziile Organizatorului privind promotia sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Promotiei.

Participarea la aceasta Promotie implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru, cu condiţia anunţării modificărilor pe pagina de Facebook. Modificările/formă modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online.

Regulamentul Promotiei este intocmit în conformitate cu legile din Romania. In cazul nerespectarii prezentului Regulament, premiile castigate nu se vor acorda.

 
Regulament intocmit in data de 07.10.2020.

Meniu